Έγκριση σύναψης (580) συμβάσεων ΝΠΙΔ ΟΤΑ

Προσληψεις
0
Έγκριση σύναψης (580) συμβάσεων ΝΠΔΔ ΟΤΑ

Έγκριση σύναψης (580) συμβάσεων ΝΠΔΔ ΟΤΑ

Έγκριση σύναψης (580) συμβάσεων ΝΠΙΔ ΟΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020
Α.Π. οικ. 40764
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 101 83, Αθήνα
Πληροφορίες: Ν. Στρατίκη
Τηλέφωνο:   213-1364339
FAX:  213-1364383

Θ Ε Μ Α : Έγκριση σύναψης πεντακοσίων ογδόντα (580) συμβάσεων με σχέση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του ν. 4483/2017 (Α΄107) με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι  όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη,  την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως
ισχύει.
2. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση  Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
3. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98).
5. Το Π.Δ. 141/2017 (Α΄180) «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών».
6. Τις ανάγκες των ΝΠΙΔ των ΟΤΑ σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8), έως εννέα (9) μήνες ή έως έντεκα (11) μήνες για τη στελέχωση  υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.
7. Τις Εισηγητικές Εκθέσεις των Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας με τις  οποίες εισηγούνται θετικά για την ικανοποίηση των αντίστοιχων αιτημάτων.

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των φορέων η οποία θα αντιμετωπίζεται από αντίτιμο που καταβάλλουν οι ωφελούμενοι για τις  παρεχόμενες υπηρεσίες.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Εγκρίνουμε τη σύναψη πεντακοσίων ογδόντα (580) συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8), εννέα (9) ή έντεκα (11) μήνες κατά  περίπτωση, σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι
αντιτίμου που καταβάλλουν οι ωφελούμενοι, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

        ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΝΠΙΔ 2020

ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ ΦΟΡΕΑΣ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ   ΙΔΟΧ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αττικής Αμαρουσίου ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 150
Αττικής Ζωγράφου ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ  ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 25
Αττικής Καισαριανής ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 9
Αττικής Καλλιθέας ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 3
Αττικής Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη  Ρέντη  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΙΚΑΙΑΣ  ΡΕΝΤΗ 37
Αττικής Παλλήνης ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ –  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 43
Αττικής Ωρωπού ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 13
Αττικής Μεγαρέων ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 19

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Καστοριάς Άργους – Ορεστικού ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 14

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Καρδίτσης Μουζακίου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 15
Λάρισας Κιλελέρ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ 18
Λάρισας Τυρνάβου ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 3
Μαγνησίας Βόλου  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Δ. ΒΟΛΟΥ  46

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

Ηρακλείου Ηρακλείου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  62
Λασιθίου Σητείας ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΣΗΤΕΙΑΣ 13

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Θεσσαλονίκης Καλαμαριάς ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 63

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

Αιτωλοακαρνανίας Αγρινίου ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 47

                                                                                                           ΣΎΝΟΛΟ: 580

2. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του  ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του άρθρου 9 του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, καθώς  και αυτές του πδ 524/1980 κατά περίπτωση.

Κοινοποίηση: 

ΑΣΕΠ 

[email protected] gr

 

Ο Υπουργός Εσωτερικών     Παναγιώτης Θεοδωρικάκος

 

 

ergasia.gr

Σχετικά Άρθρα