Απαλλαγή για ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ

εφκα2
0

Απαλλαγή για ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ

photo: Eurokinissi
photo: Eurokinissi

Επείγουσες οδηγίες για την διαδικασία απαλλαγής φυσικών προσώπων από την υποχρέωση προσκόμισης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον e- Ε.Φ.Κ.Α. Α

Στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης θα υποχρεούται κάθε φυσικό πρόσωπο προκειμένου να απαλλαχθεί από την προσκόμιση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον e- Ε.Φ.Κ.Α. Σύμφωνα με έγγραφο του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση δίνονται επείγουσες οδηγίες για την διαδικασία απαλλαγής φυσικών προσώπων από την υποχρέωση προσκόμισης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον e- Ε.Φ.Κ.Α.  Απαλλαγή με υπεύθυνη δήλωση για ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ

Ειδικότερα οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 ότι δεν είχαν ποτέ τις παρακάτω ιδιότητες και στην οποία καταγράφεται υποχρεωτικά και ο σκοπός της χρήσης αυτής.

Αναλυτικότερα για Απαλλαγή με υπεύθυνη δήλωση για ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ θα δηλώνουν ότι δεν έχουν μια από τις παρακάτω ιδιότητες :

α) Φυσικό πρόσωπο υποκείμενο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής, κοινωνία αστικού δικαίου, αστική κερδοσκοπική ή μη εταιρεία, συμμετοχική ή αφανής εταιρεία, κοινοπραξία καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνδέονται με σχέση συνυπευθυνότητας ή αναδοχής χρεών καθώς και οι κατά νόμο υπεύθυνοι αυτών.

β) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέλος αστικής εταιρείας, ομόρρυθμης εταιρείας, ομόρρυθμο μέλος ετερόρρυθμης εταιρείας, διαχειριστής Ε.Π.Ε., διαχειριστής Ι.Κ.Ε. διευθύνων σύμβουλος, πρόεδρος, νόμιμος εκπρόσωπος, εκκαθαριστής, διευθυντής που ασκεί ή ασκούσε διοίκηση σε Α.Ε., διευθυντής, διαχειριστής, διευθύνων σύμβουλος, πρόεδρος ή μέλος συνεταιρισμού ή ένωσης συνεταιρισμών, διευθυντής, διαχειριστής και γενικά εντεταλμένος στη διοίκηση δημόσιας, δημοτικής και κοινοτικής επιχείρησης και εκμετάλλευσης κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οποιουδήποτε νομικού προσώπου αλλοδαπής επιχείρησης και αλλοδαπού οργανισμού εγκατεστημένων στην Ελλάδα ή ημεδαπού ή αλλοδαπού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εγκατεστημένου στην Ελλάδα και σε κάθε είδους ιδρύματα.

γ) Υποκείμενο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών οικοδομικών έργων, οι άδειες των οποίων εκδόθηκαν εντός της τελευταίας εικοσαετίας, από τη σύνταξη της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης

Απαλλαγή με υπεύθυνη δήλωση για ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ Τα στοιχεία του υπευθύνως δηλούντος και ο σκοπός χρήσης καταχωρούνται από τους πιστοποιημένους φορείς οι οποίοι είναι:

α) Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

β) Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και οι υπηρεσίες φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίες διενεργούν πράξεις για τις οποίες απαιτείται προσκόμιση αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας ή βεβαιώσεων της Παρούσας.

γ) Οι συμβολαιογράφοι που συντάσσουν τις πράξεις μεταβίβασης ακινήτων λόγω πώλησης, γονικής παροχής ή δωρεάς ή σύστασης εμπράγματος δικαιώματος.

δ) Η Τράπεζα ή το Πιστωτικό Ίδρυμα που συνάπτει ή ανανεώνει συμβάσεις δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων.

Απαλλαγή με υπεύθυνη δήλωση για ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ

Εφόσον από τον έλεγχο στα εκάστοτε τελευταία επεξεργασμένα στοιχεία των πληροφοριακών συστημάτων του e-ΕΦΚΑ, διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα στην υπεύθυνη δήλωση είναι ακριβή, τότε το μηχανογραφικό σύστημα του e- ΕΦΚΑ εκδίδει βεβαίωση καταχώρησης υπεύθυνης δήλωσης από τον υπόχρεο, την οποία οι πιστοποιημένοι χρήστες που δικαιούνται να λαμβάνουν Αποδεικτικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας και αφορούν τα συναλλασσόμενα με αυτούς πρόσωπα εκτυπώνουν και αρχειοθετούν. Η βεβαίωση καταχώρησης αφορά μόνο την συγκεκριμένη πράξη για την οποία δηλώνεται η απαλλαγή και ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή για την οποία ζητήθηκε, δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή φωτοαντιγράφων και η θεώρησή της από τους πιστοποιημένους φορείς ή από άλλο πρόσωπο, ούτε η διόρθωσή τους για κανένα λόγο.
Σε περίπτωση που με βάση τα στοιχεία των πληροφοριακών συστημάτων του e-ΕΦΚΑ, δεν επιβεβαιωθεί η ορθότητα των δηλωθέντων στην υπεύθυνη δήλωση, το μηχανογραφικό σύστημα του e- ΕΦΚΑ δεν εκδίδει βεβαίωση καταχώρησης υπεύθυνης δήλωσης από τον υπόχρεο.

ergasia.gr

 

Σχετικά Άρθρα