ΑΣΕΠ: 33 νέες θέσεις εργασίας Αττική

asep_megali-ocjngr59qthnx51xzvxnbuqhbsfljzce9vlg0yyd1s
0

ΑΣΕΠ: 33 νέες θέσεις εργασίας Αττική

ΑΣΕΠ: 33 νέες θέσεις εργασίας Αττική

ΑΣΕΠ: 33 νέες θέσεις εργασίας Αττική

33 νέες θέσεις εργασίας στην ΠΕ Αττικής με προκήρυξη ΑΣΕΠ.

ΑΣΕΠ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τριών (33) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών, λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, της Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα ως εξής, ανά κωδικό θέσης, υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί µε την αίτησή τους – υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητάς τους ή κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου τους όπου θα αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητάς τους.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που θα αναφέρει τα εξής: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήµηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας
ελευθερίας ή έγκλημα οικονοµικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκηµα έχει παραγραφεί, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) ότι δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις και ε)ότι έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
3. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα τυπικά προσόντα.

Η προκηρυξη ΕΔΩ

ΠΗΓΗ

ευρεση εργασιας τωρα στο ergasia.gr 

Σχετικά Άρθρα