Δημος Κηφισιας Πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας δύο (2) µηνών

δημοσ κηφισιασ
0

Ο ∆ήµαρχος Κηφισιάς ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕI

Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού δεκατριών (13) ατόµων, για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας (αντιµετώπιση επειγουσών και σοβαρών αναγκών) , για τις εξής κατά αριθµό ατόµων ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη διάρκεια σύµβασης:

 

Κωδικός Θέσης Ειδικότητα Αριθµός ατόµων ∆ιάρκεια σύµβασης
101 ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων 9 2 µήνες
102 ∆Ε Οδηγοί Γ΄κατηγορίας (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 2 2 µήνες
 

103

∆Ε Οδηγοί Γ΄κατηγορίας (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και µε άδεια χειριστή µηχανήµατος τύπου UNIMOG  

 

1

 

2 µήνες

 

104

∆Ε Οδηγοί Γ΄κατηγορίας (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και µε άδεια χειριστή µηχανήµατος τύπου JCB  

 

1

 

2 µήνες

ΣΥΝΟΛΟ   13  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

  1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
  2. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαµβάνονται
  3. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 15 (στρατιωτικές υποχρεώσεις) και 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση)

Σηµείωση: Η ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται µόνο µε την έκδοση, του κατά το  άρθρο    47 παρ. 1 του Συντάγµατος, ∆ιατάγµατος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

 

Β. ΚΩΛΥΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Υποψήφιοι οι οποίοι το αµέσως προηγούµενο δωδεκάµηνο (12µηνο) από την τελευταία ηµέρα της νέας σύµβασης έχουν απασχοληθεί σε δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 µε την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών µε δίµηνη σύµβαση , δεν δύνανται να προσληφθούν

 

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση.
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο των κρίσιµων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών που αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ηµεροµηνία γεννήσεως πρέπει να προσκοµισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως.
  3. Τίτλο σπουδών (όπου απαιτείται)

 

  1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαµβάνονται και ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 15 (στρατιωτικές υποχρεώσεις) και 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση)
  2. Φωτοαντίγραφα επαγγελµατικών αδειών οδήγησης ή και χειρισµού µηχανηµάτων έργου (όπου απαιτείται)
  3. Βεβαιώσεις απόδειξης σχετικής εµπειρίας (όπου απαιτείται)

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά την ηµεροµηνία πρόσληψης.

Ε. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση της Ανακοίνωσης θα γίνει στους χώρους ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος , Κεντρικό ∆ηµαρχείο: ∆ιονύσου & Μυρσίνης, κτίριο επί της οδού  Εµµ.  Μπενάκη 3, συντασσοµένων κατ’ άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικών ανάρτησης, καθώς και στο πρόγραµµα ∆ιαύγεια.

ΣΤ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τµήµα Πρωτοκόλλου του ∆ήµου (∆ιονύσου και Μυρσίνης – ισόγειο) προσκοµίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης , εντός προθεσµίας 5 εργασίµων ηµερών, που αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της ανάρτησής της στους χώρους ανακοινώσεων του ∆ήµου ( δηλ. από : 23-1-2020 µέχρι: και 29- 1-2020).

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο Τµήµα Ανάπτυξης Ανθρ9ώπινου ∆υναµικού – Μητρώων και ∆ιαδικασιών Προσωπικού (Εµµ.Μπενάκη 3 – 2ος όροφος) , τηλέφωνα επικοινωνίας 2132007186-155-153-189