Διδακτικό προσωπικό με το Π.Δ. 407/80 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

φρονιτστηριο
0

Διδακτικό προσωπικό με το Π.Δ. 407/80 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 αποφάσισε την έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης υποψηφιότητας και των σχετικών δικαιολογητικών άρχεται στις 13-03-2020 και λήγει στις 23-03-2020.

Αναλυτικά:
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος