Ο (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά προσλαμβανει :

γοεβ
0

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2020

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά προσλαμβανει :

Έχοντας υπόψη:

1.     Το άρθρ. 46 του ν.4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.     Την υπ’ αριθ. 302/08-01-2020 (ΑΔΑ: ΩΖ2ΑΟΡ1Υ-68Β) εγκριτική απόφαση του συντονιστή της ΑΔΜ-Θ

3.     Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Κ.Ε.Υ.) του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, σε συνδυασμό με την 2/22.01.2020  απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα πέντε (45) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Γ.Ο.Ε.Β. πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, (για την Κεντρική του Υπηρεσία και τις περιφερειακές του οργανικές μονάδες, που εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Ημαθίας).

Για την ανακοίνωση πρόσληψης 2020/114 (77)/ΣΟΧ 1/2020 που έλαβε ΑΔΑ: ΩΤ9846ΨΧΛΗ-ΟΣΟ πατήστε εδώ.

Τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων: Τρίτη 04.02.2020 (15:00)