Προκηρύσσεται η πλήρωση (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης ΔΕΠ

λογκο ιωαννινα
0

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (τηλ. Γραμματείας: 26510/07189)
– Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαπολιτισμική Αγωγή».
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 10-3-2020.
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 14016.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών στο τηλέφωνο 26510/07189 (διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων – 45110)