Πανεπιστημιο ΠΑΤΡΑΣ Προκηρύσσεται η πλήρωση των παρακάτω θέσεων Καθηγητών

0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Γεωλογίας, 2) Ιατρικής, 3) Θεατρικών Σπουδών, 4) Φιλολογίας και 5) Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κοιτασματολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2437/31-12-2019 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 9-1-2020)
ΑΔΑ: 6ΣΒΗ469Β7Θ-ΝΘΔ     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 14132

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Τομέας Κλινικών Εργαστηρίων
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Ακτινοδιαγνωστική – Μαγνητική Τομογραφία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2437/31-12-2019 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 9-1-2020)
ΑΔΑ: Ω1Τ2469Β7Θ-2ΚΚ     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 14133

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του Θεάτρου και του Ελληνικού Κινηματογράφου».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2437/31-12-2019 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 9-1-2020)
ΑΔΑ: 6Α70469Β7Θ-6Α9     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 14134

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Γλωσσολογία: Λεξικολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2437/31-12-2019 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 9-1-2020)
ΑΔΑ: ΩΡΘΧ469Β7Θ-8ΞΔ     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 14135

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2437/31-12-2019 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 9-1-2020)
ΑΔΑ: 66ΡΛ469Β7Θ-7ΘΣ     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 14137

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις  είναι η    21  /  3   / 2020

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των Τμημάτων και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

Γεωλογίας:                   e-mail: nanlampr@upatras.gr,
geolsecret@upatras.gr
Ιστότοπος:  www.geology.upatras.gr
τηλ.: 2610- 997921/ 997922

Ιατρικής:                      e-mail: secretary@med.upatras.gr
Ιστότοπος: www.med.upatras.gr
τηλ.: 2610-969100/969101/969102/969103/969104/969106/969108/969114/969169

Θεατρικών Σπουδών:  e-mail: theatrical-studies@upatras.gr
Ιστότοπος: www.theaterst.upatras.gr  
τηλ.: 2610- 962906/ 962907/ 962908

Φιλολογίας:                 e-mail: philsec@upatras.gr
Ιστότοπος: www.philology.upatras.gr
τηλ.: 2610 -996234/ 969759/ 969757

Οικονομικών Επιστημών:  e-mail: econ-secr@upatras.gr
Ιστότοπος: www.econ.upatras.gr  
τηλ.: 2610-969960/969999/969961/969983

Η Πρύτανις

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ E. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ