Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού ΕΛΚΕ Καποδιστριακο Πανεπιστημιο

elke_uoa_logo_2018
0

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού ΕΛΚΕ Καποδιστριακο Πανεπιστημιο

 

Αριθμός Προκήρυξης: 004471/2020
Ημ. Δημοσίευσης: 21/02/2020
Ημ. Λήξης: 09/03/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 15293 και τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας καιΔιεθνούς Ασφάλειας»
Πληροφορίες: .
prokiriksh_2985

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.