Προκηρύσσεται μία (1) θέση Καθηγητή, ως εξής:

0

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
– Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ανθρωπολογία του Βαλκανικού Χώρου» ΦΕΚ 2418/31-12-2019τ.Γ’
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ ΑΡΡ14043. Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για την παραπάνω θέση καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους από 20-1-2020 έως 4-3-2020.
Για την υποβολή της υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται στο σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών κατά τις ώρες 08:30 έως 14:30 στα τηλέφωνα 2310/891645, 2310/891433, fax: 2310/891377