Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους.

ΜΑΣΚΑ
0

Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους. Κατεπείγοντα μέτρα προσωρινού χαρακτήρα για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού.

Η αντιμετώπιση μιας πανδημίας, όπως αυτή του κορωνοϊού, είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση, η οποία έχει δημιουργήσει έκτακτα δεδομένα επείγοντος χαρακτήρα που επηρεάζουν ιδιαίτερα και την αγορά εργασίας, συνεπώς και τους όρους και συνθήκες παροχής εργασίας των εργαζομένων.

Με το παρόν επιχειρείται μια πρώτη προσέγγιση τόσο των νέων ρυθμίσεων (και των σχετικών ερμηνευτικών εγκυκλίων) που έχουν θεσπιστεί (έκτακτων και προσωρινών) έως σήμερα για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού και αφορούν τις εργασιακές σχέσεις όσο και βασικών προβληματισμών οι οποίοι έχουν προκύψει εκ της αιτίας αυτής.

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ θα επικαιροποιεί την ενημέρωσή του με κάθε αναγκαία πληροφορία στη βάση των έκτακτων νομοθετικών μέτρων που τίθενται σε ισχύ και θα προχωρήσει και σε περισσότερο εξειδικευμένη πληροφόρηση με βάση τα ερωτήματα των εργαζομένων που θα προκύψουν.

Υπενθυμίζεται ότι στην ηλεκτρονική επιστολή επισυνάπτονται φόρμες επικοινωνίας για την υποβολή εκ μέρους σας προς το Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων ερωτημάτων που αφορούν την εφαρμογή των έκτακτων και προσωρινών μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό του κορωνοϊού.

Αναλυτικότερα στο αρχείο που επισυνάπτεται.