Στο Εθνικό Τυπογραφείο η πρώτη προκήρυξη του 2020 για 79 μόνιμους

0

Στο Εθνικό Τυπογραφείο η πρώτη προκήρυξη του 2020 για 79 μόνιμους

 

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ,

που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα εννέα (79) θέσεων

τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

Πανεπιστημιακής,

Τεχνολογικής,

Δευτεροβάθμιας

και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε διάφορους φορείς.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο

(Πίνακας Θέσεων).