ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 13 /2020 (PDF)

periferiadytmak_aftodioikisi
0

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Πρόγραμμα προεργασίας

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 13 /2020

Πρόγραμμα προεργασίας για 300 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις,
φορείς, οργανισμούς του δημοσίου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Ο Διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) έχοντας
υπόψη:

 1. την παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 4075/2012(ΦΕΚ Α΄ 89/11-4-2012),
 2. το άρθρο 51 του Ν. 3693/2008 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών,
  για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄174) όπως ισχύει,
 3. το άρθρο 25 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α’ 88/18-04-2013), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 2 του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 258),
 4. το άρθρο 29 του Ν. 1262/1982 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων» (Α’ 70) όπως ισχύει,
 5. τη με αριθμ. οικ. 29491/556/28-06-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 2817/05-07-2019),
  Απόφαση των Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών.
 6. τις με αριθμ. 1342/18/05-03-2019 και 2078/28/23-04-2019 αποφάσεις του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ,
 7. την μη κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων και την ανάγκη αντιμετώπισης της αυξημένης ανεργίας στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
  και συγκεκριμένα στους Δήμους Αμυνταίου και Πτολεμαΐδας και της αδυναμίας πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας,
  βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ),
  καθώς και την αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής επιστημονικού δυναμικού σε άλλες χώρες προς αναζήτηση εργασίας,

καλεί τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα  και τις επιχειρήσεις,  φορείς, οργανισμούς του δημοσίου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα,
εφεξής «πάροχοι» που δραστηριοποιούνται στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  και συγκεκριμένα στους Δήμους Αμυνταίου και Πτολεμαΐδας
και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία τοποθέτησης ανέργων νέων ηλικίας 18-30 ετών για χρονικό διάστημα 7 μηνών,
να υποβάλουν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο αίτηση συμμετοχής από 18/08/2020 και ώρα 14:00 μέχρι  και την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων,
στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων

 1. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα,
  λήγει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων.
 2. Ο Διοικητής δύναται με απόφασή του να αναστείλει, να παρατείνει ή και να λήξει την
  προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα καθώς και να
  επαναπροκηρύξει σχετική Πρόσκληση

Δείτε την Δημόσια Πρόσκληση Εδώ

Πηγή: nomotelia.gr

ergasia.gr