7 θέσεις στο Δήμο Χαϊδαρίου

paradosiakoi-xoroi
0

Το Ν.Π.Ι.∆. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ (Κ.Ε.∆.Χ.)» ανακοινώνει την σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά επτά (7) άτοµα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Ι.∆. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ (Κ.Ε.∆.Χ.)», µε αντικείµενο την εκτέλεση έργου: «Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος µε τίτλο «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής», συνολικής διάρκειας έως πέντε (5) µήνες (και όχι πέραν τις 31-7-2020). Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης ο εξής αριθµός ατόµων:

  • 1 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΠΛΩΜΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ
  • 1 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ 
  • 1 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ 
  • 1 ΠΕ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
  • 2 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ και ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ 
  • 1 ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση της Κ.Ε.∆.Χ που επισυνάπτεται και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Ι.∆. «Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Χαϊδαρίου (Κ.Ε.∆.Χ.)», Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως 2, Τ.Κ.: 12461 Χαϊδάρι, υπόψη κυρίας Καπετανάκη Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας: 213 2047367).

Φορέας ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Αττικής (Δυτικού Τομέα Αθηνών)
Έντυπα